Đại hội Công đoàn trường THCS Nguyễn Huệ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Với phương châm "Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển", Đại hội Công đoàn trường THCS Nguyễn Huệ lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028 hướng đến việc kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể CBGVNV nhà trường.